ประวัติแพทย์ผู้รักษา

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

ได้รับอนุมัติจากแพทย์สภาและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยว่าเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2530-2540 ได้รับการศึกษาเป็นแพทย์และแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2541-2545 ได้รับการศึกษาแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์หลอดเลือดและทำวิจัยระดับปริญญาเอกทางโรคหลอดเลือด จากมหาวิทยาลัยเซาแทมป์ตันและมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษ

ประวัติการได้รับรางวัล การยอมรับ ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ

พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมภายใต้ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมเส้นเลือดขอดแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลนักวิชาการนานาชาติจากสมาคมโรคหลอดเลือดแห่งสหรัฐอเมริกา
(ได้รับรางวัล 2010 International Scholar จาก Society of Vascular Surgery, USA)
พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2561 ได้รับเชิญนักวิชาการนานาชาติจากสมาคมโรคหลอดเลือดดำแห่งประเทศออสเตรเลีย (International Fellow, Australasian College of Phlebology)
พ.ศ. 2565 เป็นตัวแทนสมาคมเส้นเลือดขอดแห่งประเทศไทยไปประชุมสมาคมโรคหลอดเลือดดำโลกที่ประเทศตุรกี (International Union of Phlebology)

ตำแหน่งปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ได้รับอนุมัติจากแพทย์สภาว่าเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
เลขที่ใบอนุญาต 18757 หาข้อมูลเพิ่มเติมที่ เว็บไซด์แพทย์สภา (https://checkmd.tmc.or.th)