• ศาสตราจารย์ ดร. นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

  ได้ผ่านการสอบ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือด จากสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย และได้รับหนังสือแสดงความรู้ความชำนาญจากแพทยสภา ได้รับเลือกให้เป็น กรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย คือสถาบันหลักของประเทศในการอบรม และสอบความเป็นผู้ชำนาญการด้านโรคหลอดเลือดดำ ตรวจสอบแพทย์ของท่านได้ที่ membership ของสมาคมศัลยแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย http://www.thaivascular.org/

  มีความสนใจในเรื่องโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดดำ
  พ.ศ. 2541-2546 แพทย์เฉพาะทางทำวิจัยระดับปริญญาเอกทางโรคหลอดเลือด จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ต และมหาวิทยาลัยเซาแธมตัน ประเทศอังกฤษ
  พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน  เป็นสมาชิกมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ต แห่งประเทศอังกฤษ

  ได้รับรางวัล 2010 International Scholar จาก Society of Vascular Surgery, USA (2553)

  ได้ผ่านการอบรม Sclerotherapy Workshop, วิทยาลัยโรคเส้นเลือดดำประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2555(Australasian และศึกษาดูงานที่ Vein SolutionClinic, Melbourne, Australia